Info

Boards van CTMM en TI Pharma integreren en (her-)benoemen directies

Op 15 december 2014 hebben de Boards van CTMM en TI Pharma besloten dat ze vanaf dat moment een nieuwe samenstelling hebben.

Op 15 december 2014 hebben de Boards van CTMM en TI Pharma besloten dat ze vanaf dat moment een nieuwe samenstelling hebben, zodanig dat de Raad van Toezicht (Supervisory Board) van CTMM en de Board of Directors van TI Pharma uit dezelfde personen bestaan (personele unie). Dit besluit volgt op de aankondiging eerder dit jaar dat CTMM en TI Pharma fuseren tot één organisatie voor publiek-private samenwerking voor innovaties in de gezondheidszorg. Dit is een belangrijke stap in het fusieproces van beide stichtingen.

De beide nieuwe Boards  bestaan uit zes leden die allen afkomstig zijn uit de voormalige Boards van CTMM en TI Pharma.

Afkomstig uit CTMM:

  • Joop F. Sistermans  - Voorzitter van beide Boards (President / Commissaris van enkele bedrijven, voormalig EVP en Lid Groepsraad Akzo Nobel, voormalig voorzitter AWT)
  • Prof. Dr. Folkert Kuipers (Decaan en lid van de Raad van Bestuur UMCG)
  • Dr. Henk Viëtor (Algemeen directeur Drug Discovery Factory)

Afkomstig uit TI Pharma:

  • Prof. Dr. Jan A.M. Raaijmakers – Vicevoorzitter (Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht)
  • Prof. Dr. Ada M. Kruisbeek (Oprichter en wetenschappelijk directeur van DCPrime)
  • Dr. Frank Leemhuis (Algemeen directeur van Mercachem)

De stichting TI Pharma zal gebruikt worden als rechtspersoon voor de gezamenlijke organisatie. In de loop van 2015 worden de statuten en de naam van deze stichting aangepast. De stichting CTMM blijft actief voor de afronding van het FES programma. Ondertussen zullen beide organisaties gezamenlijk optreden als CTMM – TI Pharma en actief samenwerken aan het verwerven van nieuwe projecten, onder andere in het Innovative Medicines Initiative 2*. Het fusieproces is uiterlijk op 1 januari 2016 afgerond.

De directie van CTMM, bestaande uit algemeen directeur Heidi Hamers-Hajduk en wetenschappelijk directeur Peter Luijten, is herbenoemd voor de afronding van het CTMM FES programma. Bij de huidige stichting TI Pharma is Jorg Janssen benoemd als algemeen directeur en zijn Peter Luijten en Ton Rijnders benoemd als  wetenschappelijk directeuren. Heidi Hamers-Hajduk is benoemd als toegevoegd directielid voor de overgangsperiode tot 31 december 2015.

Eindhoven / Leiden, 17 december 2014

 

* Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is een partnerschap tussen de Europese Unie en de Europese farmaceutische industrie, vertegenwoordigd door de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Het doel van het Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) programma is om de volgende generatie vaccins, geneesmiddelen en behandelingen, zoals nieuwe antibiotica te ontwikkelen.