Info

Medical Technology Assessment (MTA)

Gezondheidszorg wordt steeds duurder. Hoe houden we dat betaalbaar? Met het instrument Medical Technology Assessment (MTA) bepalen beslissers kosten en impact van gezondheidszorgprogramma's zoals therapeutische of diagnostische ingrepen. Hoe eerder in het ontwikkeltraject MTA plaatsvindt, hoe beter. Vroege MTA vormt de sleutel tot investeringen en vergoedingen.

 

 

 

Klik op de foto hieronder voor het Engelstalige rapport over de MTA / HTA uitkomsten van het CTMM programma.

MTAvoorzijde

MTA-/ HTA-onderdelen in het CTMM portfolio zijn inmiddels afgerond en alle belangrijke informatie kunt u vinden in het Engelstalige rapport. (Download PDF)

juni 2016

 

 

 

MTA

 

Wanneer nieuwe methoden gevestigde procedures zouden moeten gaan vervangen, is een systematische vergelijking tussen de oude en nieuwe nodig. Klinische bruikbaarheid en voordelen van nieuwe benaderingen moeten worden aangetoond - hoe eerder in het ontwikkeltraject, hoe beter.

Het doel van MTA is om de effecten in te schatten van medische technologieën op de huidige en toekomstige gezondheidstoestand van patiënten. Denk hierbij aan levensverwachting, of kwaliteit van leven in relatie tot kosten -- kosten voor de maatschappij, inclusief onder andere directe medische kosten, kosten die de patiënt als gezond mens niet zou hoeven maken, en kosten door productiviteitsverlies. In de vorm van "Quality Adjusted Life Years" (QALY's) wordt hierbij tevens rekening gehouden met de kwaliteit van toegevoegde levensjaren.

Aanvullend op de analyse van kosten en baten, worden ook sociale, ethische en juridische overwegingen in aanmerking genomen. Deskundigen van onderzoeksafdelingen in Universitair Medische Centra, zoals het iMTA van het ErasmusMC, werken hiervoor nauw samen met industriële partners. Een MTA vormt een integraal onderdeel van de CTMM onderzoeksprojecten.

MTA - net zo belangrijk als fundamenteel onderzoek

 

Vroege MTA -- nieuwe technologie al in het ontwikkelingsstadium beoordelen


Vanaf het begin van CTMM werd erkend dat de omvang en de kritische massa van het CTMM-programma een unieke kans bood om het gebruik van MTA in een zo vroeg mogelijk onderzoeksstadium te bevorderen en te ontwikkelen. Kosteneffectiviteit was daarom een van de selectiecriteria bij de toekenning van de financiering van de CTMM projecten. Tevens werd MTA uitgevoerd halverwege de looptijd van elk CTMM project, bij de zogenaamde Midterm Review. Het resultaat is input voor het evaluatieproces. Een negatieve MTA kan leiden tot de stopzetting van een (deel van een) project.

De succesvolle lancering van Skyline Diagnostics' AMLprofilerTM in 2010 was het directe resultaat van onderzoek uitgevoerd in het CTMM BioChip project. Dit bevestigde de juistheid van deze 'go'-beslissing op basis van MTA. De AMLprofiler, een zeer geavanceerde diagnostische test voor acute leukemie (AML), helpt artsen nu al bij het besluit tot wel of niet behandelen met zeer dure therapieën. De patiënt heeft er ook baat bij. Er wordt niet meer uitgeprobeerd of een behandeling wel aanslaat. Door de behandeling op maat gaat geen kostbare tijd verloren.


Sleutel tot investeringen en vergoeding

Zorgautoriteiten eisen in toenemende mate dat het economisch voordeel van innovaties in de geneeskunde wordt ondersteund door harde bewijzen. Daarom kan het belang van Vroege MTA niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen gezondheidsinstanties eisen een dergelijke zekerheid. Het doorvertalen van fundamenteel onderzoek naar de ziekenhuisomgeving vereist aanzienlijke financiële middelen.

Risicokapitaalfondsen zullen alleen hierin instappen als vooraf zo veel mogelijk is gedaan om risico's te verkleinen. Ook elders in de wereld zal Vroege MTA helpen om organisaties zoals zorgverzekeraars te overtuigen dat de oplossingen die worden ontwikkeld in aanmerking komen voor vergoeding.

Voor fundamentele wetenschap is Vroege MTA niet bedoeld. Maar in de huidige economische situatie, nu er slechts beperkte middelen voorhanden zijn, biedt Vroege MTA de enige manier om ervoor te zorgen dat alleen dáár wordt geïnvesteerd waar een maximaal rendement te verwachten valt. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in termen van de daaruit voortvloeiende voordelen voor patiënten en de maatschappij als geheel.

Gezondheidsraad


MTA is de objectieve beoordeling van een medische technologie op de veiligheid en effectiviteit, de (toekomstige) impact op behandeling van patiënten én op de effecten op economische, sociale, juridische en ethische aspecten van zorg.

Traditioneel betreft MTA de beoordeling van nieuwe medische technologieën wanneer deze op de markt komen. Binnen de wetenschap klinkt echter steeds vaker de roep om nieuwe technologie al in het ontwikkelingsstadium te beoordelen.

Dat zou bijdragen aan betere uitkomsten van medische behandelingen en betere financiële beslissingen en zou sociale en ethische conflicten voorkomen. Vooralsnog wordt vroege MTA in Nederland slechts op beperkte schaal toegepast.

Gezondheidsraad -

PDF Advies 'Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidszorg'

Publicatienummer 2010/16, Den Haag, 23 november 2010

Korter verblijf

Mede dankzij technologische innovaties in de gezondheidszorg verblijven patiënten veel korter in het ziekenhuis dan enkele jaren geleden. Dat bespaart veel kosten.
Kijk bijvoorbeeld naar het CTMM project VOLTA. Nu is het nog in een teststadium. Maar over zo'n twee jaar, als de behandeling niet meer experimenteel is, kan een borstkankerpatiënte na het 'opereren zonder snijden' dezelfde dag nog naar huis.
15-10-2013

Totale kosten

Kanker kostte de 27 landen van de Europese Unie 126 miljard euro in het jaar 2009. Dit is een optelsom van gezondheidszorgkosten, productiviteitsverlies en de kosten gemaakt door gezinnen om de situatie thuis op te vangen. De totale kosten gemoeid met dementie en gemoeid met cardiovasculaire ziekten liggen zelfs nog hoger.

Link naar nieuwsartikel op website BBC (Engels)

Link naar The Lancet met onderzoeksverslag (Engels)

14-10-2013